เรื่องราววันวิสาขบูชา วันที่คนไทยทุกคนให้ความสลักสำคัญ

วันวิสาขบูชา ที่ย่อมาจากคำว่า วิสาขปุรณมีบูชา ที่มีการแปลว่า การบูชาภายในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ จึงทำให้วันวิสาขบูชา นั้นคือ การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งภายในการกำหนดวันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งจะตรงกับปีปฏิทินจันทรคติของไทย มักจะมีการตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือ มิถุนายน แต่ถ้าภายในปีของบางประเทศอาจจะมีการกำหนด วันวิสาขบูชา ไม่ตรงกับของไทย  เนื่องจาก ประเทศเหล่านี้จะมีการตั้งอยู่ภายในตำแหน่งที่จะแตกต่างไปจากต่างเมืองไทย ทำให้กลายเป็นวันคลาดเคลื่อนไปตามเวลา

 
วันวิสาขบูชา
ซึ่ง วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ เมื่อได้มีพระนางสิริมหามายา ซึ่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ ภายในกรุงกบิลพัสดุ์ ได้ทรงมีครรภ์พร้อมทั้งใกล้จะจะประสูติ โดยพระนางแปรพระราชฐานให้ไปประทับ ที่กรุงเทวทหะ เพื่อไปประสูติในตระกูลอของพระนาง ตามประเพณีที่นิยมภายในสมัยก่อน ๆ พร้อมทั้งได้มีการเสด็จไปพักผ่อนหย่อนใจพระอิริยาบถที่ได้ต้นสาละ ที่สวนลุมพินีวัน วันวิสาขบูชา และพระนางก็ได้มีการประสูติเกิดขึ้น เป็นพระโอรส ที่ใต้ต้นสาละ ซึ่งจะตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 พุทธศักราช 80 ปี เมื่อกุมารได้มีการประสูติได้เพียง 5 วัน ก็ได้มีรับถวายพระนามชื่อว่า สิทธัตถะ ที่มีการแปลว่า สมปรารถนา
 
ดังนั้นวันวิสาขบูชา ก็ถือได้ว่าเป็นวันที่มีความสลักสำคัญอย่างมากอีกวันหนึ่ง ที่คนไทยทุกคนสนใจเช่นกัน พร้อมทั้งนี่ก็เป็นวันที่คนไทยทุกคนมีความสุข  ขณะได้มีการทำบุญในวันสำคัญอย่างวันวิสาขบูชานั่นเอง