มองโกเลีย แหล่งรวบรวมทความทรงจำในเส้นทางสายไหมของทุ่งหญ้า

สำหรับเส้นทางสายใหม่ไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางทางด้านการค้าเพียงเท่านั้น ก็ยังเป็นทางสัญจรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระหว่างประเทศจีนกับนานาประเทศ ด้วยการเปรียบเสมือนเวทีแลกเปลี่ยนทางด้านขนมธรรมเนียมของมวลมนุษย์ ที่มีผู้คนต่างชาติ พร้อมกับต่างเชื้อชาติต่างศาสนา และต่างขนมธรรมเนียมได้ มาทำการหลอมรวมกันเป็นหนึ่งจนมีการร่วมแรงร่วมใจปรองดอง ซึ่งการวางใจเชื่อใจระหว่างกัน พร้อมกับการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันบนเส้นทางสายไหม ทำให้กลายเป็นประเทศต่าง ๆ อยู่รวมกันได้อย่างสันติกันเลย  พร้อมทั้งร่วมกันสืบสานความเจตนารมณ์ของเส้นทางสายไหม   ถือได้ว่าชาว มองโกเลีย คือชนเผ่าเร่ร่อนที่มีการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์อยู่ในทุ่งหญ้า แห่งมองโกเลียที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการสืบสานอารยธรรมตะวันออก พร้อมกับตะวันตก ในเวลาเดียวกันพวกเขาก็ยังได้มีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งทุ่งหญ้า

Continue reading