วัดกันเดน พระอารามที่มีอายุมานาน

วัดกันเดน ถือว่าเป็นวัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางด้านศาสนาพุทธแบบทิเบต ที่ตั้งอยู่บนภูเขา  ซึ่งเป็นหนึ่งภายในทางด้านพุทธศาสนสถานที่สำคัญพร้อมทั้งวิทยาลัยแห่งทิเบต ซึ่งวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่ผู้คนส่วนมากให้การตอบรับที่ดี ได้มีการสร้างขึ้นมาภายในพ.ศ. 1952 ได้สร้างใจกลางหลักของวัด ที่มีความยิ่งใหญ่ ขึ้นอีกด้วย เป็นเหตุให้ผู้คนให้ความสำคัญกันอย่างมากมาย   ถือได้ว่า วัดกันเดน มีพระจำวัดเป็นปริมาณมาก รองลงมาจากวัดเดรปุงที่มีอยู่โดยประมาณ 10,000 รูป พร้อมทั้งวัดเซรามี

Continue reading