Pozzo di S. Patrizio แหล่งท่องเที่ยวทางด้านสถาปัตยกรรมท่อระบายน้ำแบบโบร่ำโบราณ อิตาลี

Pozzo di S. Patrizio ถือว่าเป็นสถานที่ที่กลายเป็นที่รู้จักภายในทางด้านประวัติศาสตร์ ที่มีการตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศอิตาลี ได้มีการก่อสร้างขึ้นภายในปี 1527 – 1537 ตามที่ได้สั่งของพระบาทสมเด็จพระสันตะปาปาคลีเมนท์ที่ 7 ที่ได้มีการสร้างหลุมหลบภัยเมืองออร์เวียโต ซึ่งระหว่างเหตุการณ์ที่วิวาทกับทางพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 5 ที่อยู่ภายในอนาจักรโรมัน ได้กลัวว่าน้ำประปาจะไม่พอใช้ Pozzo di S.

Continue reading